Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja Wojskowa 2017
 

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Informacje | Adresy i Plan pracy PKLek | Obowiązki osób wzywanych | Przeniesienie do rezerwy

Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych i obrony narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1657), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowejwydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku podlegają mężczyźni:

 • urodzeni w 1998 roku;
 • urodzeni w latach 1993-1997 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategroii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1996 - 1997, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej słuzby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej słuzby wojskowej ze względuy na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:

 • kobiety urodzone w latach 1993-1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w  przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 


PKLek dla powiatu bocheńskiego
Termin: 01.03 - 30.03.2017 r.
Adres: Bochnia, ul. Karolina 14D

PKLek dla powiatu tarnowskiego
Termin: 30.01 - 14.04.2017 r.
Adres: Tarnów, ul. Mościckiego 27

PKLek dla powiatu brzeskiego
Termin: 01.02 - 02.03.2017 r.
Adres: Brzesko, ul. Kościuszki 7

PKLek dla miasta Tarnowa
Termin: 20.03 - 24.04.2017 r.
Adres: Tarnów, ul. Brodzińskiego 1

PKLek dla powiatu dąbrowskiego
Termin: 03.04 - 20.04.2017 r.
Adres: Dąbrowa Tarnowska, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 33 /II piętro nad Powiatowym Urzędem Pracy/


Obowiązki osób wzywanych

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);
 • posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane poddaniu się badaniom lekarskim.
Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.

  

Przeniesienie do rezerwy

Osoby wobec, których zostanie orzeczona kategoria zdolności:
 • "A" - "zdolny do czynnej służby wojskowej";
 • "B" - "czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej" - kategoria zdolności "B" oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia badania;
 • "D" - "niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej".

po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek o służby wojskowej. Osoby uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej - kategoria zdolności "B" - nie będą przeniesione do rezerwy do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i zaliczeniu ich do kategorii zdolności "A", "D" lub "E".

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takim przypadku przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

W celu uzyskania potwierdzenia tego faktu w książeczce wojskowej, można po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do Przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w trakcie trwania PKLek lub właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej następuje z mocy ustawy.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności "E") - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.