Strona Główna BIP Strona Główna
INFO dla żołnierzy NSR
 

Informacje dla żołnierzy NSR

Przydział kryzysowy | Zasady pełnienia służby | Obowiązki żołnierza NSR 
Korzyści ze służby w NSR – należności finansowe | Ochrona uprawnień pracowniczych
Świadczenia zdrowotne | Pomoc edukacyjna | Pozostałe prawa i świadczenia  

 


Przydział kryzysowy

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Przydziały kryzysowe nadaje oraz unieważnia wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. W karcie przydziału kryzysowego nie podaje się uzasadnienia.

Nadanie przydziału kryzysowego jest tożsame z nadaniem przydziału mobilizacyjnego na to samo stanowisko służbowe występujące również w czasie wojny, o ile nie zostanie nadany przydział mobilizacyjny na inne stanowisko służbowe.

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od 2 do 6 lat, albo na okres zawieszenia (art. 58 ust. 3a), z możliwością jego ponownego nadania. Po upływie okresu, na który nadano przydział kryzysowy, przydział ten wygasa z mocy prawa.

Kontrakt wygasa w przypadku unieważnienia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego, a także w przypadku pisemnej rezygnacji przez żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się ostateczna lub nieprzyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie.  Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy następuje w przypadku:
 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

 • osiągnięcia wieku 60 lat, a w przypadku szeregowych 50 lat życia;

 • wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;

 • niezdolności do czynnej służby wojskowej, utraty stopnia wojskowego albo degradacji;

 • zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;

 • skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, a także prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;

 • powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;

 • nie wyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego w przypadku rozformowania jednostki wojskowej lub skreślenia stanowiska służbowego;

 • zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość nadania przydziału kryzysowego oraz utraty lub nieuzyskania uprawnień lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku służbowym oraz jeżeli nie występuje potrzeba zmiany przydziału kryzysowego na inne stanowisko.Uchyleine przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić za zgodą lub na wniosek dowódcy JW, ponadto w przypadku:
 • odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;

 • odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;

 • skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;

 • odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa;

 • w przypadku rozformowania jednostki wojskowej lub skreślenia stanowiska służbowego, jeżeli brak jest możliwości zamiany przydziału kryzysowego;

 • wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnym;

 • wydania opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność żołnierza rezerwy do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym lub innym stanowisku służbowym odpowiadającym jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejątnościom.

Zasady pełnienia służby


Zasadniczym obowiązkiem żołnierza NSR będzie:
 • realizacja rocznego programu szkolenia, w wymiarze do 30 dni w ciągu roku w ramach rotacyjnych ćwiczeń wojskowych;

 • pełnienie okresowej służby wojskowej w określonych przypadkach, w tym poza granicami państwa.Ćwiczenia wojskowe:

Dowódca jednostki wojskowej będzie corocznie informował żołnierza o terminach odbywania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych do końca roku kalendarzowego na rok następny, a w pozostałych przypadkach, co najmniej na dziewięćdziesiąt dni przed dniem ich rozpoczęcia. Obowiązek uprzedniego powiadomienia nie dotyczy ćwiczeń wojskowych prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Żołnierz rezerwy posiadający przydziały kryzysowe (NSR):
 • odbywa corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego;

 • może odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;

 • może zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni);

 • na swój wniosek lub za jego zgodą może odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe (trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni) i długotrwałe (trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni), jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.Okresowa służba wojskowa:

Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.

Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa zawarte we wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR stanowi jednocześnie jego pisemną zgodę na taki wyjazd.

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy, jednak za zgodą żołnierza rezerwy może on zostać wydłużony wojskowej do czterdziestu ośmiu miesięcy:
 • przez dowódcę jednostki wojskowej, w trakcie pełnienia tej służby;
 • przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień przed powołaniem do jej pełnienia.

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 
Obowiązki żołnierza NSR


Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych:
 • zobowiązuje się do odbycia ćwiczeń wojskowych odbywanych w ramach tego przydziału, w tym ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;

 • zobowiązuje się do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym poza granicami państwa, oraz oświadcza, że znane mu są zasady pełnienia tej służby.

 • ma obowiązek stawienia się do czynnej służby wojskowej i jej pełnienia w przypadku powołania do niej.

 •  żołnierz w czynnej służbie wojskowej ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących pełnienia tej służby oraz regulaminów wojskowych.

 • żołnierz ma obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie jego zawiadamiania w sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym. Na wezwanie dowódcy jednostki wojskowej żołnierz zobowiązany jest stawić się w jednostce wojskowej.

 • w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących unieważnieniem przydziału kryzysowego żołnierz niezwłocznie zawiadamia o tych okolicznościach dowódcę jednostki wojskowej lub wojskowego komendanta uzupełnień.


Obowiązki wobec pracodawcy

Żołnierz rezerwy, po zapoznaniu się z wykazem ćwiczeń wojskowych, informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne, oraz o zmianach w tym wykazie, a także powiadamia go o powołaniu na te ćwiczenia.


Rozwijanie świadomości proobronnej obywateli


Narodowym Siłom Rezerwowym przypada istotna rola w kształtowaniu poprawnych relacji wojsko – społeczeństwo. Żołnierze NSR będą zapewniać wsparcie dla przedsięwzięć związanych z wychowaniem patriotycznym i rozwijaniem świadomości obronnej. Udział żołnierzy NSR powinien stać się stałym elementem uroczystości i wydarzeń, organizowanych przez władze lokalne i szkoły. Osobisty przykład i autorytet nieformalny żołnierzy będą elementami promującymi służbę wojskową.
Korzyści ze służby w NSR – należności finansowe


Nagroda w wysokości 2000 zł


Wszystkim żołnierzom rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu, dowódca jednostki wojskowej może przyznać nagrodę.

Nagroda może być przyznana żołnierzowi rezerwy posiadającemu nadany przydział kryzysowy w następujących sytuacjach:
 • po każdych12 miesiącach kalendarzowych trwania kontraktu,

 • odbyciu ustalonych w tym okresie przez dowódcę jednostki wojskowej ćwiczeń wojskowych,

 • uzyskania z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych.

(Podstawa: Rozp. MON z 29.01.2011 r w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym Dz.U. z 2011 Nr 26 poz. 145, oraz Rozp. MON z 13.06.2011 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym. Dz.U. z 2011 Nr 140 poz. 821, Rozp. MON a 22.06.2011r. zm. rozp. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania Dz.U. z 2011 Nr 140 poz. 822)


Uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej

( tj. za ćwiczenia wojskowe oraz za okresową służbę wojskową);

Żołnierzom rezerwy pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową.

(Podstawa: art. 108 ust.12 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)


Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego:

(Podstawa: Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.02.2005r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 28, poz. 241, z późn. zm.)


Stopień wojskowy % najniższego uposażenia
zasadniczego żołnierza zawodowego*
Dzienna stawka uposażenia za
ćwiczenia wojskowe
Generał 5,3 132,50
Generał broni 5,2 130,00
Generał dywizji 5,1 127,50
Generał brygady 5,0 125,00
Pułkownik 4,9 122,50
Podpułkownik 4,8 120,00
Major 4,7 117,50
Kapitan 4,6 115,00
Porucznik 4,5 112,50
Podporucznik 4,4 110,00
Starszy chorąży sztabowy 3,8 95,00
Starszy chorąży 3,7 92,50
Chorąży 3,6 90,00
Młodszy chorąży 3,5 87,50
Starszy sierżant 3,4 85,00
Sierżant 3,3 82,50
Plutonowy 3,2 80,00
Starszy kapral 3,1 77,50
Kapral 3,0 75,00
Starszy szeregowy 2,9 72,50
Szeregowy 2,8 70,00
* Zgodnie z Rozp MON z dnia 08 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 6, poz. 39) wynosi ono 2500 zł

Żołnierzom pełniącym służbę wojskową poza granicami państwa przysługują z tego tytułu dodatkowe świadczenia finansowe, których wysokość wynika ze specyfiki służby oraz parametrów zajmowanego stanowiska służbowego, według zasad określonych dla żołnierzy pełniących zawodową kontraktową służbę wojskową.Dodatek funkcyjny


Żołnierzom posiadającym przydziały kryzysowe na stanowiskach dowódczych dowódca jednostki może przyznać dodatek funkcyjny w wysokości 15 % uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi według stopnia wojskowego.


Dodatek


Żołnierzom posiadającym przydziały kryzysowe dowódca jednostki może przyznać dodatek w wysokości 3 % należnego uposażenia zasadniczego po upływie okresu trzech lat posiadania tego przydziału. Dodatek ten jest zwiększany o kolejne 3 % za każde następne trzy lata.

Żołnierzom NSR skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa pełnionej w ramach okresowej służby wojskowej - przysługują uprawnienia i świadczenia przewidziane dla żołnierzy zawodowych, określone w art. 24 ust. 5-7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 8 tej ustawy.


Zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby - przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem.


Zwrot kosztów dojazdu


Zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby - przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem.

(Podstawa: art. 72 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej § 9.1 Rozp. RM z dnia 22.07.2010r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydział kryzysowy Dz.U. z 2010 Nr 145 poz. 971)Rekompensata finansowa


Jeżeli wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej - przysługuje w tym czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i uposażeniem.

(Podstawa: art. 132d ust. 1, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 5.1 Rozp. RM z dnia 22.07.2010r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydział kryzysowy Dz.U. z 2010 Nr 145 poz. 971)


Pozostałe

W czasie pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierze rezerwy otrzymują uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego oraz – w razie nieszczęśliwego zdarzenia – zasiłek pogrzebowy, odprawę pośmiertną oraz pokrycie kosztów pogrzebu, według należności dla żołnierzy pełniących zawodową kontraktową służbę wojskową.

 


Ochrona uprawnień pracowniczych


Do NSR mogą należeć żołnierze rezerwy, na co dzień zatrudnieni w zakładzie pracy. Po podpisaniu kontraktu Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła do pracodawcy zawiadomienie, że jego pracownik otrzymał przydział kryzysowy. Od tego momentu żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych korzysta z szeregu uprawnień pracowniczych.
W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

(Podstawa: art. 118 a ust. 1, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)
Ww. przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy,
Gwarancje stabilności zawodowej - urlopowanie na czas służby w NSR, przy zachowaniu prawa do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.


Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

(Podstawa: art. 124 ust. 1 i ust. 2, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)Opłacone są składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.


Żołnierze odbywający ćwiczenia wojskowe oraz żołnierze pełniący służbę przygotowawczą lub pełniący okresową służbę wojskową są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(Podstawa: art. 69, art. 69 a, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)Okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok.


(Podstawa: art. 132 d ust. 1 pkt.4, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)
Wliczanie czasu służby do wysługi emerytalnej


Z tytułu wykonywania obowiązków w ramach NSR szczególne uprawnienia przyznano byłym żołnierzom zawodowym, posiadającym uprawnienia emerytalne – ich emerytura jest niższa niż 75% podstawy jej wymiaru. Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy do wysługi emerytalnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.)

(Podstawa: art. 132 d ust. 1 pkt.5, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.


(Podstawa: art. 118 ust.1, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

Gdyby okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia upływał po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne, a rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić tylko na wyraźne żądanie pracownika (art. 118 ust. 2 ustawy). Szczególna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy dotyczy umów o pracę na okres próbny. W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby, umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony (art. 118 ust. 3 ustawy). Oznacza to, że taka umowa przekształcona z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony będzie gwarancją powrotu do pracy po odbyciu służby. Z kolei umowy zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ulegają rozwiązaniu z upływem terminu określonego w tych umowach.

Świadczenia zdrowotne


Opłacone są składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

Żołnierze odbywający ćwiczenia wojskowe oraz żołnierze pełniący służbę przygotowawczą lub pełniący okresową służbę wojskową są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

(Podstawa: art. 69, art. 69 a, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

Żołnierze w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej mają prawo wyboru:
 • lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

 • świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,

 • lekarza dentysty,

 • szpitala w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących podmiotami leczniczymi utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej.

(Podstawa: art. 69b ust.1, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

Żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe, pełniącym służbę przygotowawczą lub służbę wojskową przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657), inne niż oznaczone znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

(Podstawa: art. 69b ust.3, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)


Bezpłatne badania profilaktyczne, szczepienia profilaktyczne i turnusy leczniczo-profilaktyczne – w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych w art. 67 ust. 2–6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach wydanych na podstawie art. 67 ust. 7 tej ustawy.

(Podstawa: art. 132 d ust.8 ppkt e, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

Pomoc edukacyjna


W zakresie pomocy edukacyjnej przysługuje możliwości dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych, określonych z art. 54 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 tej ustawy;

(Podstawa: art. 132 d ust.6, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz § 12 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r.) w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2010 r.)
Pozostałe prawa i świadczenia
 

Żołnierzom rezerwy, posiadającym przydziały kryzysowe, niezależnie od uprawnień wynikających z odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej, przysługuje prawo do:
 • Odznaczeń, wyróżnień i nagród,

(Podstawa: § 13.1 Rozp. RM z dnia 22.07.2010r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydział kryzysowy Dz.U. z 2010 Nr 145 poz. 971)

 • Wystąpień publicznych oraz udziału w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych w mundurze, na zasadach określonych ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.24),

(Podstawa: § 14.1 Rozp. RM z dnia 22.07.2010r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydział kryzysowy Dz.U. z 2010 Nr 145 poz. 971)

 • Używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia osobom wyróżniającym się w służbie, w szkoleniu wojskowym lub w wykonywaniu zadań służbowych, w tym po zakończeniu służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,

(Podstawa: § 14.1 Rozp. RM z dnia 22.07.2010r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydział kryzysowy Dz.U. z 2010 Nr 145 poz. 971)

 • Korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych, określonych w art. 119 ust. 1–1c ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 i 3 tej ustawy;

(Podstawa: § 16.1 Rozp. RM z dnia 22.07.2010r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydział kryzysowy Dz.U. z 2010 Nr 145 poz. 971)

oraz przysługują świadczenia obejmujące:

 • Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 – w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,


 • Bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092) – w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,
(Podstawa: § 17.1 Rozp. RM z dnia 22.07.2010r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydział kryzysowy Dz.U. z 2010 Nr 145 poz. 971)

 • Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 – w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,


 • Oznaki i odznaki przewidziane dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych,

(Podstawa: art. 132 d ust. 7 i 8 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

 • Pomoc prawna

Żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych na pomoc prawną, jeżeli postępowanie przygotowawcze wszczęte przeciwko niemu o przestępstwo popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zostanie zakończone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu. Zwrot następuje w wysokości kosztów odpowiadających wynagrodzeniu jednego obrońcy, określonych w ustawie Prawo o adwokaturze.
(Podstawa: art.129 a, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

 • Podczas służby w NSR wszyscy żołnierze mogą ubiegać się o przejście do wyższego korpusu kadry, zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych, jednak nie wcześniej niż po upływie jednego roku, jeżeli podwyższą w tym czasie poziom swojego wykształcenia, osiągną przynajmniej ocenę dobrą w opiniowaniu służbowym i będą posiadali odpowiednie predyspozycje. W tym celu szeregowi ze średnim wykształceniem mogą ubiegać się o skierowanie na kurs podoficerski, natomiast szeregowi i podoficerowie z wykształceniem co najmniej licencjackim na oficerski. Szkolenie kursowe takich żołnierzy NSR będzie prowadzone w ramach krótkotrwałych lub długotrwałych ćwiczeń wojskowych na ich wniosek lub za ich zgodą. Kurs podoficerski żołnierzy NSR trwa do 2 miesięcy, a oficerski do 3 miesięcy. Absolwenci kursów będą mianowani na pierwszy stopień w danym korpusie i otrzymają nowe przydziały kryzysowe w oparciu o nowy kontrakt na dalsze pełnienie służby w ramach NSR na okres nie krótszy niż 2 lata dla podoficerów i 3 lata dla oficerów. Żołnierze, którzy nie uzyskają z egzaminów kończących kursy wyniku pozytywnego będą mogli pełnić służbę w dotychczasowym korpusie kadry. Ukończenie kursu skutkującego uzyskaniem uprawnień do zajmowania wyższych stanowisk służbowych w danym korpusie lub przejściem do wyższego korpusu kadry jest związane z podpisaniem nowego kontraktu i nadaniem nowego przydziału kryzysowego na stanowisko w tej samej lub innej jednostce wojskowej. Wniosek o nadanie wyższego stopnia wojskowego kieruje dowódca jednostki wojskowej po przedłożeniu przez żołnierza NSR dokumentu potwierdzającego ukończenie danej formy kształcenia kursowego z wynikiem pozytywnym. Żołnierze rezerwy NSR mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.


 • Ochotnicy do służby w NSR i żołnierze pełniący w nich służbę mają prawo do składania zażaleń w sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej w NSR.

(źródło: Narodowe Siły Rezerwowe – Pasja i Wyzwanie Vademecum)
 

<> ?<>
Wykryj język » Hungarian