Strona Główna BIP Strona Główna
Oferty pracy w WKU
 

Nabór do służby cywilnej

Procedura naboru do korpusu służby cywilnej odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej. Zgodnie z art. 6 w/w ustawy każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
   

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5;
  2. korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Aktulane oferty pracy

Brak.