Strona Główna BIP Strona Główna
INFO dla kandydatów
 

Informacje dla kandydatów

Kto może zostać żołnierzem NSR | Zasady naboru 
Sprawdzian z wychowania fizycznego – normy
Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR 
   


Kto może zostać żołnierzem NSR

Każdy żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłosić się do wykonywania obowiązków w ramach NSR, jednak powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej:
 • polskie obywatelstwo,

 • odpowiedni wiek życia (dla szeregowych do 50 lat, a dla oficerów i podoficerów do 60 lat) oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

 • powinna to być osoba będąca żołnierzem rezerwy, która pełniła wcześniej czynną służbę wojskową.

Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych;

  • co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów;

  • co najmniej wyższe przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

warunku wykształcenia przewidzianego dla stanowisk przeznaczonych dla danego korpusu nie stosuje się dla żołnierzy rezerwy posiadających już w tym korpusie odpowiedni stopień wojskowy. (podstawa: Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. z 2011 r., Nr 22, poz. 114, art. 2 pkt. 5)
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;

 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;

 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na koniec tej służby, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od:
 • posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
 • poświadczenia bezpieczeństwa.

Zasady naboru


Żołnierz rezerwy, który ubiega się o nadanie przydziału kryzysowego w ramach NSR, zgłasza się do Wojskowej Komendy Uzupełnień gdzie:
 1. zostaje zapoznany z obowiązującymi przepisami;

 2. składa wniosek do którego dołącza:

 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy, w przypadku jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę;

 • kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;

 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, certyfikaty językowe

 1. zostaje skierowany w razie potrzeby do właściwej Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej celem orzeczenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej (w tym służby poza granicami kraju)

 2. zostaje skierowany do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko, gdzie zostanie przeprowadzony sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga!! Należy podkreślić, że zasady rekrutacji kandydatów są takie same, jednakże testy i sprawdziany kwalifikacyjne mogą się od siebie różnić, co jest podyktowane specyfiką poszczególnych jednostek wojskowych. Aby wziąć udział w egzaminie ze sprawności fizycznej należy zabrać ze sobą:
 • strój sportowy

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w takim egzaminie.

 1. Po pomyślnym zakończeniu kwalifikacji podpisuje kontrakt z Dowódcą Jednostki Wojskowej.

Kontrakty jednorazowo będą mogły być podpisywane na okres od 2 do 6 lat, z możliwością ich powtarzania do 15 lat łącznie.
Wzór kontraktu znajduje się w Rozp. MON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 87, poz. 562)

 1. Zgłasza się do WKU gdzie zostaje nadany mu przydział kryzysowy.

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego i stanowi decyzję administracyjną. Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału.
  

 
Sprawdzian z wychowania fizycznego – normy

Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje żołnierza - kandydata do NSR do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko, gdzie zostanie przeprowadzony sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga!!
Należy podkreślić, że zasady rekrutacji kandydatów są takie same, jednakże testy i sprawdziany kwalifikacyjne mogą się od siebie różnić, co jest podyktowane specyfiką poszczególnych jednostek wojskowych.

Aby wziąć udział w egzaminie ze sprawności fizycznej należy zabrać ze sobą: strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwwskazań do wzięcia udziału w takim egzaminie.


NORMY I ĆWICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
DO NSR W JW. PODLEGAJĄCYCH POD IWSZ
NORMY I ĆWICZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
DO NSR W POZASTAŁYCH JW.
  
 

 

 

<> ?<>
Wykryj język » Hungarian