Strona Główna BIP Strona Główna
INFO ogólne
 

Informacje ogólne


Na czym polega NSR

Narodowe Siły Rezerwowe to nowa forma pełnienia służby wojskowej. Stanowi ona ofertę Sił Zbrojnych RP dla żołnierzy rezerwy, stwarzającą możliwość połączenia służby wojskowej z jednoczesną pracą w cywilu.

Wystarczy podpisać kontrakt, aby za otrzymanym wynagrodzeniem, corocznie brać udział w zaplanowanych wcześniej ćwiczeniach wojskowych (do 30 dni w roku), uczestniczyć w szkoleniu oraz kursach specjalistycznych, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności.

Istotna jest możliwość odbywania służby w pobliskiej jednostce wojskowej, co pozwoli łączyć pasję z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi.

Służba w NSR stwarza także możliwość wyróżnienia się we własnym środowisku, niosąc natychmiastową pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ich skutków (powodzi, pożarów itp.), akcjach ratowania życia ludzkiego oraz uczestnictwie w misjach poza granicami kraju.

Należy pamiętać, iż w trakcie trwania służby w NSR stosunek pracy nawiązany w środowisku cywilnym jest prawnie chroniony, a pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z zastępstwem zatrudnianego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych.

http://www.wojskowe.info/narodowe-sily-rezerwowe/

Przeznaczenie NSR

Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych, z uwagi na dyspozycyjność do okresowego pełnienia czynnej służby wojskowej w razie potrzeby, stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego.

Zadaniem NSR, tak jak i całych Sił Zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju.

Przeznaczeniem NSR jest udział w:

  • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
  • działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia;
  • akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego;
  • oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;
  • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe służyć będą w uzupełnieniu stanowisk występujących w strukturach jednostek wojskowych poza granicami kraju.

 
Akty prawne normalizujące wykonywanie obowiązków w ramach NSR 

USTAWA

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1534 z późn. zm.)

ZAWIERANIE KONTRAKTÓW

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 września 2015 r. poz. 1518 w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1518)


PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015r. poz. 575)


ĆWICZENIA WOJSKOWE


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych ( Dz. U z 2010 r., nr 145, poz. 974 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. (Dz.U z 2000 r. Nr 13, poz. 155 z późn. zm.)

SŁUŻBA OKRESOWA

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia służby okresowej (Dz.U. z 2015r. poz. 36)


ŚWIADCZENIA / NAGRODY

Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2016r. poz. 616 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym (Dz.U z 2004 r. Nr 128, poz. 1342 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 7 lutego 2005 r.  w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. 2005 nr 28 poz. 242 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. (Dz.U z 2000 r. Nr 13, poz. 155)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. z 2010r. Nr 145, poz. 971)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1656 j.t.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. z 2015r. poz. 77)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 842)
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2012 r., poz. 598 z późn. zm.)

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 812 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz.U. z 2010 r. Nr 41 poz. 241)

STOPNIE WOJSKOWE


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U z 2015, poz. 307 j.t.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadające poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U.z 2010 Nr 27, poz. 135)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U z 2010 Nr 23, poz. 116 z późn. zm.)

Materiały informacyjno - promocyjne

NARODOWE SIŁY REZERWOWE - PASJA I WYZWANIE
Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych.

Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Departament Wychowania i Promocji Obronności MON
Warszawa, październik 2010 r.

NARODOWE SIŁY REZERWOWE - PASJA I WYZWANIE
VADEMECUM

Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Departament Wychowania i Promocji Obronności MON
Warszawa, październik 2010 r
.Narodowe Siły Rezerwowe – pasja i wyzwanie.
Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych.
ULOTKA

Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Departament Wychowania i Promocji Obronności MON
Warszawa, październik 2010 r.
„NSR. Przepustka do zawodowej służby wojskowej”
 Vademecum

Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Warszawa, 2010 r.NARODOWE SIŁY REZERWOWE
 Przepustka do zawodowej służby wojskowej
 ULOTKA

Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Warszawa, marzec 2011 r.„NSR- wyzwanie dla ludzi z pasją”
Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych

Sztab Generalny WP. Zarząd Organizacji I Uzupełnień – P1
Warszawa l 2010r.Narodowe Siły Rezerwowe w pytaniach i odpowiedziach
Zespół do spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP
Narodowe Siły Rezerwowe – Vademecum
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Sztab Generalny Wojska Polskiego
Warszawa marzec 2010r.
Narodowe Siły Rezerwowe – Vademecum.
Ministerstwo Obrony Narodowej. Sztab Generalny WP.
Warszawa luty 2010r.

 

<> <>
Wykryj język » Hungarian