Strona Główna BIP Strona Główna
INFO dla pracodawców
 

 

Informacje ogólne | Czym są Narodowe Siły Rezerwowe | Korzyści dla pracodawców
Świadczenia dla pracodawców
| Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawców
Obowiązki pracodawców wobec pracowników-żołnierzy NSR
|

Informacje ogólne

Szanowni Państwo

Proces profesjonalizacji definitywnie zmienia oblicze wojska. Do historii przeszedł obraz wojskowych koszar pełnych młodych ludzi odbywających obowiązkową służbę wojskową. Polska dołączyła do grona państw posiadających armie zawodowe, w czasie pokoju oparte wyłącznie o ochotniczą formę służby.

Utworzenie armii zawodowej, profesjonalnie przygotowanej do wyzwań współczesności oznacza także zmiany istotne dla pracodawców. Od 2009 roku wielotysięczna rzesza młodych pracowników nie ubywa już na wiele miesięcy, aby odbyć obowiązkową, zasadniczą służbę wojskową. Oznacza to dla pracodawców realne zmniejszenie obciążeń z tytułu potrzeb obronnych państwa.

Jednak zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli to nie tylko sprawa armii. Obronność wymaga zaangażowania i współpracy zarówno instytucji państwowych, jak i wszystkich obywateli. Szczególnie ważna rola przypada w tej mierze pracodawcom. Bo to pracodawcy mogą i powinni tworzyć atmosferę wsparcia dla budowy postaw proobronnych. Harmonijne współdziałanie pomiędzy sferą militarną a pracodawcami i żołnierzami NSR to także przesłanka sprawnego funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych. Dlatego, zgodnie z intencją resortu Obrony Narodowej, dawny system „nakazowy” zastępowany jest obecnie formułą partnerskiej współpracy, respektującej nadrzędność potrzeb obronnych państwa. Budowie takich relacji służy włączenie do ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przepisów o rekompensatach dla pracodawców.

Zwracamy się więc do Państwa, jako pracodawców, którym nieobojętne są sprawy dotyczące bezpiecznego bytu kraju i jego obywateli. Zwracam się z apelem o przychylność dla idei Narodowych Sił Rezerwowych i umożliwienie pracownikom łączenia ochotniczej służby wojskowej z pracą zawodową. Czas poświęcony przez pracowników na szkolenie i ćwiczenia wojskowe zostanie Państwu zrekompensowany finansowo. Jednak tak samo ważną korzyścią będą ich umiejętności wyniesione ze szkolenia, a także poczucie bezpieczeństwa, jakie żołnierze ci wniosą do swoich środowisk, w tym do swego miejsca pracy. Osoba wyszkolona do działania w sytuacjach nadzwyczajnych, potrafiąca zorganizować i ukierunkować aktywność współpracowników, działająca rozważnie w chwili zagrożenia – to nieoceniona wartość dla pracodawcy. Szczegółowe informacje na temat służby w NSR znajdą Państwo na stronach internetowych:

 www.mon.gov.pl


Zachęcamy więc – wspierajcie Państwo swoich pracowników, którzy pragną wstąpić do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Będzie to długofalowa inwestycja w zasoby ludzkie i relacje z otoczeniem organizacji, którą Państwo kierują - dla przedsiębiorców znakomity przejaw idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
Czym są Narodowe Siły Rezerwowe

Przyjęty model organizacyjny NSR określa, że tworzą je wyselekcjonowani ochotnicy – żołnierze rezerwy, posiadający przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku zawartych kontraktów i pozostający w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa.

Żołnierze NSR będą mogli brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadania NSR z zakresu zarządzania kryzysowego mogą być realizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy

Obowiązki żołnierza NSR

Podpisanie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR stanowi zobowiązanie żołnierza NSR do realizacji rocznego programu szkolenia, realizowanego głównie w czasie ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. Ćwiczenia te, odbywane w określonych dniach, będą trwały łącznie do 30 dni w ciągu danego roku kalendarzowego.

Żołnierze NSR będą mogli odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, jednak nie częściej niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego. W razie powołania na te ćwiczenia, czas ich odbywania będzie zaliczany do sumarycznego okresu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. Ponadto, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, będą mogli zostać zobowiązani do odbycia ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych, trwających nieprzerwanie do 30 dni.

Zbiorowy wykaz ćwiczeń wojskowych rotacyjnych za jednostkę wojskową na kolejny rok będzie wykonywany przez jej dowódcę, nie później niż na trzydzieści dni przed upływem roku kalendarzowego. Wyciągi z tego wykazu zostaną przesłane wojskowemu komendantowi uzupełnień, właściwemu do powołania żołnierza NSR na te ćwiczenia. Z tym wykazem zostaną także zapoznani żołnierze rezerwy, których obowiązkiem będzie niezwłoczne poinformowanie swoich pracodawców o dniach, w których będą odbywali ćwiczenia wojskowe rotacyjne, o zmianach w wykazie, a także o ich powołaniu na te ćwiczenia.

Żołnierze NSR, za ich zgodą, będą mogli być także kierowani na kursy specjalistyczne, na zasadach udziału w ćwiczeniach wojskowych długotrwałych, czyli trwających nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni.

W ramach NSR poszczególni żołnierze rezerwy będą mieli nowe możliwości doskonalenia i rozwoju w służbie wojskowej. W efekcie tego procesu żołnierz NSR będzie mógł zajmować wyższe stanowiska oraz przejść do wyższego korpusu kadry, w zależności od kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji oraz stopnia wywiązywania się z obowiązków. Praktycznym sprawdzianem posiadanej wiedzy i umiejętności będzie mogło być pełnienie okresowej służby wojskowej przez określony czas, w razie zagrożenia kryzysowego lub potrzeby wykonywania przez jednostkę wojskową misji pokojowej poza granicami państwa

 

Korzyści dla  pracodawców zatrudniających żołnierzy NSR 

Służba wojskowa wymaga specjalistycznych kwalifikacji i umiejętności, sprawności fizycznej i umysłowej, a niekiedy także pokonywania trudności i rozwiązywania problemów. Cechy wymagane od żołnierzy to z jednej strony szybkość podejmowania decyzji, precyzja działania, zdolności przywódcze i odpowiedzialność, a z drugiej strony umiejętność współpracy w zespole, zdyscyplinowanie i zdolność podporządkowania się decyzjom przełożonych.

Od żołnierzy rezerwy, szczególnie od byłych żołnierzy zawodowych, wymaga się odpowiedzialności za ludzi i sprzęt na poziomie znacznie wyższym niż w warunkach cywilnych.

Ponadto, żołnierze rezerwy pełniący służbę w NSR to ludzie spełniający rygorystyczne kryteria psychofizyczne, na ogół bardzo ambitni, zaangażowani i wykazujący postawy prospołeczne. Takie kompetencje są przydatne także na cywilnym rynku pracy, nie tylko w Polsce.

Ważne jest także to, że stosownie do posiadanych kwalifikacji żołnierze NSR będą mogli być kierowani na koszt wojska na kursy i szkolenia specjalistyczne. Kwalifikacje i uprawnienia zdobyte w ich trakcie, to kapitał możliwy do wykorzystania na potrzeby macierzystych firm i instytucji.
Dzięki temu rozwiązaniu Siły Zbrojne RP będą dysponowały wysoko wykwalifikowanym żołnierzem na wypadek wyższej potrzeby a pracodawcy będą mogli wykorzystać te kwalifikacje w swoich zakładach, bez ponoszenia nakładów finansowych.

Korzystne dla pracodawców są także zmiany w przepisach ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Sprecyzowane w niej powinności i uprawnienia pracodawcy w przypadku udziału żołnierza rezerwy w realizacji zadań związanych z obronnością utrzymują obowiązującą od dawna zasadę urlopowania pracownika na czas czynnej służby wojskowej. Jednak w czasie nieobecności takiego pracownika pracodawca nie będzie ponosił kosztów wynikających ze stosunku pracy. Służy temu nowy mechanizm wypłaty rekompensat pracodawcom, których podwładni będą powoływani do służby wojskowej.

Świadczenia dla pracodawców żołnierzy NSR

Pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe przyznano określone świadczenia finansowe, rekompensujące koszty poniesione przez nich z tytułu utrudnień związanych z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe lub do okresowej służby wojskowej.

Szczegółowe rozwiązania w sprawie NSR określają rozporządzenia, wydane na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy. Bezpośrednio pracodawców dotyczy rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. (Dz.U z 2010 r. Nr 77, poz.509) w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (art. 134a ust. 12 ustawy). Precyzuje ono sposób obliczania kosztów przez pracodawców zatrudniających żołnierzy NSR, wzór wniosku o wypłatę świadczenia, sposób i tryb ustalania jego wysokości oraz wypłacania pracodawcy.

Rekompensata z tytułu służby pracownika w NSR

 1. Świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy;

 2. Koszty zatrudnienia - to część kosztów pracy, bezpośrednich i pośrednich, które są brane pod uwagę w procesie wyliczania kosztu zapełnienia wakatu. Koszty bezpośrednie obejmują m.in.: ogłoszenie, opłaty firm rekrutacyjnych, przekazywanie charakterystyk kandydatów do rozpatrzenia, koszty kredytowania i sprawdzania referencji, koszty egzaminów i testów w procesie rekrutacji, podpisywanie beneficjów, koszty działu personalnego, koszty użytkowania internetu, koszty porozumiewania się. Koszty pośrednie obejmują m.in. niższą produktywność, bezpieczeństwo, zakłócenie regularnych funkcji przedsiębiorstwa, nadgodziny.

 3. Jeżeli żołnierz rezerwy w okresie odbywania przez niego ćwiczeń wojskowych otrzymał wynagrodzenie od pracodawcy, w kosztach uwzględnia się również kwotę tego wynagrodzenia,

 4. Podstawą do wszczęcia postępowania o ustalenie świadczenia przez szefa WSzW  jest udokumentowany  wniosek pracodawcy przesłany szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy, nie później niż przed upływem dziewięćdzesięciu dni od dnia zwolnienia żołnierzy rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej;

 5. Odmowa przez Szefa WSzW wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej niż wskazana we wniosku pracodawcy następuje w drodze decyzji administracyjnej,

 6. Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes GUS

 7. Kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;

 8. Kwotę świadczenia ustala się i wypłaca każdorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczeń wojskowych.

 9. Jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy będzie zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie będzie przysługiwało wszystkim zatrudniającym go pracodawcom, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów, z uwzględnieniem faktu, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać kwoty 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

(podstawa: art.134a, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony   Rzeczypospolitej  Polskiej)

Wypłata świadczenia
Świadczenie wypłaca się pracodawcy za okres odbywania przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej, liczony od dnia stawienia się tego żołnierza do odbycia tych ćwiczeń lub pełnienia tej służby do dnia jego zwolnienia z nich, z uwzględnieniem możliwości jego podziału w przypadku okresowej służby wojskowej na poszczególne miesiące jej pełnienia; Okres, o którym mowa w  ust. 1, ustala dowódca jednostki wojskowej  i stwierdza to w rozkazie dziennym oraz wydaje zaświadczenie w tej sprawie;

(Podstawa  § 4.1  Rozp. MON z 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej Dz.U z 2010 Nr 77 poz. 509)

Kwotę świadczenia wypłaca się pracodawcy jednorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczenia wojskowego, a w przypadku okresowej służby wojskowej - za dany miesiąc jej pełnienia. Jeżeli czas trwania okresowej służby wojskowej obejmuje niepełny miesiąc, świadczenie to wypłaca się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia tej służby w danym miesiącu.

Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia zawierający niezbędne dane pracodawcy umożliwiające wypłatę świadczenia, przesłany przez pracodawcę szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwemu ze względu na siedzibę jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiada nadany przydział kryzysowy i w której odbywa ćwiczenia wojskowe lub pełni okresową służbę wojskową.


We wniosku wskazuje się w szczególności rodzaj czynnej służby wojskowej oraz okres, za który naliczono koszty, a także poszczególne wydatki składające się na koszty.


W przypadku ćwiczeń wojskowych pracodawca sporządza jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe, a w przypadku okresowej służby wojskowej sporządza wniosek osobno za każdy miesiąc czasu trwania tej służby.


Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające poniesione koszty, w tym można dołączyć uwiarygodnione kopie, wypisy lub wydruki z ksiąg rachunkowych.


Obliczanie kosztów


Pracodawca oblicza koszty za okres nieobecności w pracy żołnierza rezerwy, liczony włącznie od dnia jego powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej, z tym że w przypadku:

 • ćwiczeń wojskowych rotacyjnych — okres ten stanowi suma poszczególnych dni czasu trwania tych ćwiczeń w danym roku kalendarzowym;

 • ćwiczeń wojskowych innych niż wymienione w pkt. 1 — okres ten stanowi suma dni nieprzerwanego czasu trwania danego ćwiczenia wojskowego, niezależnie od jego rodzaju;

 • okresowej służby wojskowej — okres ten stanowi suma poszczególnych dni nieprzerwanego czasu trwania tej służby w danym miesiącu.

Wysokość wypłaconej żołnierzowi rezerwy odprawy, o której mowa w art. 125 ustawy o powszech¬nym obowiązku obrony RP, pracodawca uwzględnia w kosztach liczonych za okres pierwszego miesiąca czasu trwania okresowej służby wojskowej.
Koszty obejmują w szczególności wydatki z tytułu:
 1. Przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym przednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy;

 2. Odbycia przez pracowników, o których mowa w pkt. 1, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

 3. Przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, np. sprzęt ochrony głowy, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;

 4. Opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych przed    objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy – także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;

 5. Ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;

 6. Przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z późn. zm.);

 7. Innych należności wypłaconych nowemu pracownikowi zastępującemu żołnierza rezerwy lub innemu pracownikowi, któremu powierzono to zastępstwo, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 134 ust. 2 ustawy (świadczenie obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia…).

(Podstawa  § 6.1  Rozp. MON z 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej Dz.U z 2010 Nr 77 poz. 509)

Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawców zatrudniających żołnierzy NSR

 1. Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia zawierający niezbędne dane pracodawcy umożliwiające wypłatę świadczenia, przesłany przez pracodawcę szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego.

 2. We wskazanym wniosku wskazuje się w szczególności rodzaj czynnej służby wojskowej oraz okres, za który naliczono koszty, a także poszczególne wydatki składające się na koszty.

 3. Pracodawca oblicza koszty za okres nieobecności w pracy żołnierza rezerwy, liczony włącznie od dnia jego powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej, z tym, że w przypadku: a) ćwiczeń wojskowych rotacyjnych – okres ten stanowi suma poszczególnych dni czasu trwania tych ćwiczeń w danym roku kalendarzowym, b) okresowej służby wojskowej – okres ten stanowi suma poszczególnych dni nieprzerwanego czasu trwania tej służby w danym miesiącu.

 4. W przypadku ćwiczeń wojskowych pracodawca sporządza jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe, a w przypadku okresowej służby wojskowej sporządza wniosek osobno za każdy miesiąc czasu trwania tej służby. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające poniesione koszty, w tym można dołączyć uwiarygodnione kopie, wypisy lub wydruki z ksiąg rachunkowych.

 5. Wzór wniosku określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.

Dowódca Jednostki Wojskowej wydaje zaświadczenie w ciągu 7 dni od zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczenia lub do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz pełnił okresową służbę wojskową. W zaświadczeniu podaje:
 • rodzaj czynnej służby wojskowej;

 • termin jej rozpoczęcia i zakończenia;

 • liczbę dni uznanych za odbyte;

 • przynależność do WKU.

Pracodawca
Oblicza koszty poniesione w związku z nieobecnością żołnierza rezerwy za okres od dnia powołania włącznie do dnia zwolnienia włącznie. W przypadku służby okresowej wypłaca odprawę w wysokości 2 tygodniowego wynagrodzenia obliczonego na zasadach jak dla urlopu wypoczynkowego (art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony) i uwzględnia w kosztach liczonych za okres 1 miesiąca pełnienia okresowej służby wojskowej.

Przesyła wniosek do 30 dni po zakończeniu ćwiczenia lub w ostatnim dniu m-ca po zakończeniu służby okresowej do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwego ze względu na siedzibę jednostki wojskowej, w której żołnierz posiada nadany przydział kryzysowy o wypłatę świadczenia pieniężnego.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
Po otrzymaniu wniosku od pracodawcy oraz zaświadczenia od dowódcy JW ustala wysokość świadczenia według algorytmu:
 • koszty uznane we wniosku ÷ liczbę dni naliczonych włącznie od dnia powołania do dnia zwolnienia i tak wylicza koszt dzienny

 • jeżeli kwota dziennych kosztów jest > 1/30 2,5 krotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania) i ogłoszonego przez GUS – to przyjmuje kwotę GUS.

 • kwotę tę mnoży przez liczbę dni uznanych w oświadczeniu dowódcy za odbycie ćwiczeń lub pełnienie okresowej służby

 • tak wyliczona kwota stanowi wysokość świadczenia pieniężnego dla pracodawcy. Przekazuje środki pieniężne max. do 30 dni od otrzymania wniosku w postaci bezgotówkowej na konto wskazane przez pracodawcę we wniosku lub w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany we wniosku. 

 • Wydaje decyzję administracyjną w przypadku odmowy lub obliczenia kwoty niższej jak we wniosku pracodawcy. W przypadku złożenia wniosku przez kilku pracodawców postępuje adekwatnie dla każdego osobno.


Najczęściej popełniane przez pracodawców  błędy we wnioskach  o wypłatę świadczenia pieniężnego.
 1. Adresatem wniosku jest niewłaściwy ze względu na miejsce administrowania Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, błędnie wskazywany jest Szef WSzW właściwy ze względu na adres zamieszkania żołnierza rezerwy;

 2. Zła wpisana seria i numer karty powołania żołnierza rezerwy, przypadki wpisywania serii i numeru karty mobilizacyjnej żołnierza rezerwy;

 3. Brak wpisanego organu powołującego żołnierza rezerwy do czynnej służby wojskowej;

 4. Źle wpisywany rodzaj czynnej służby wojskowej, w rubryce tej wpisujemy tylko: ćwiczenia wojskowe, ćwiczenia wojskowe rotacyjne lub okresowa służba wojskowa;

 5. Brak wskazania okresu, za który zostały naliczone koszty;

 6. Podawanie kosztów niestanowiących właściwych wydatków związanych z zatrudnieniem nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy;

 7. Niewłaściwie podana liczba dni uwzględniających okres zastępstwa żołnierza rezerwy,

 8. Brak dokumentów stanowiących załączniki potwierdzające poniesione koszty;


Pobierz wniosek >> KLIKNIJ <<

 

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników-żołnierzy NSR

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy  z  tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.
(Podstawa: art. 118 a ust. 1, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony   Rzeczypospolitej  Polskiej)

Mając na uwadze nadrzędność potrzeb obronnych państwa przyjęto ustawowe rozwiązania prawne zapewniające równowagę praw i obowiązków pracodawców i ich pracowników, żołnierzy rezerwy. Wynika z tego potrzeba zapewnienia ochrony stosunku pracy żołnierzy rezerwy, stosunkowo nielicznej w skali kraju grupy obywateli spełniającej ważne zadania z punktu widzenia interesu społecznego.

Ochrona stosunku pracy żołnierza NSR polega na ograniczeniu możliwości wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę w trybie zwykłym, pamiętając, że zgodnie z art. 45 Kodeksu pracy takie wypowiedzenie nie może być dowolne, lecz musi mieć charakter uzasadniony.

To rozwiązanie znane jest pracodawcom. Przez wiele lat stosowane było wobec osób powoływanych do czynnej służby wojskowej, których liczba w przeszłości była zdecydowanie większa, niż przewidywana obecnie liczba żołnierzy NSR.

Ww. przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy,
 • Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby  wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.

W czasie trwania urlopu bezpłatnego, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
(Podstawa: art. 124 ust. 1 i ust. 2, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony   Rzeczypospolitej   Polskiej)
 • Okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy,  od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok.

Podstawa: art. 132 d ust. 1 pkt.4, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej   Polskiej)
 • W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem  stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

Podstawa: art. 118 ust.1, Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej    Polskiej)

Gdyby okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia upływał po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne, a rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić tylko na wyraźne żądanie pracownika (art. 118 ust. 2 ustawy).

Szczególna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy dotyczy umów o pracę na okres próbny.
W  razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby, umowę o pracę uważa się za zawartą  na czas nieokreślony (art. 118 ust. 3 ustawy). Oznacza to, że taka umowa   przekształcona z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony będzie gwarancją powrotu do pracy po  odbyciu służby. Z kolei umowy zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy   ulegają rozwiązaniu z upływem terminu określonego w tych umowach.
 • Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia:

  1. na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej;

  2. na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni.

Nie stosuje się dni wolnych, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.
Na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 • Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

 • Pracodawcy są obowiązani zawiadomić, nie później niż przed upływem 14 dni, wojskowych komendantów uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące pracownika, o jedno zatrudnieniu i zwolnieniu oraz kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku.

 • Pracodawcy są obowiązani wydawać zaświadczenia w sprawach powszechnego obowiązku obrony na żądanie osób zainteresowanych i właściwych organów wojskowych. Dotyczy to osób, o których pracodawcy mają obowiązek zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień. Zaświadczenia te wydaje się również na pisemne żądanie wojskowego komendanta uzupełnień, a w stosunku do osób odbywających czynna służbę wojskową- także dowódcy jednostki wojskowej.

Obowiązki pracownika wobec pracodawcy

Żołnierz rezerwy, po zapoznaniu się z wykazem ćwiczeń wojskowych, informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne, oraz o zmianach w tym wykazie, a także powiadamia go o powołaniu na te ćwiczenia
.
Pliki do pobrania dla pracodawców żołnierzy NSR

Wniosek pracodawcy do Szefa WSzW w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego

WZÓR wniosku pracodawcy do Szefa WSzW w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego

WZÓR ZAŚWIADCZENIA z JW o odbyciu ćwiczeń wojskowych 

 
 

<> <>
Wykryj język » Hungarian