Strona Główna BIP Strona Główna
Służba kandydacka 2018
 

 

Służba kandydacka-informacje podstawowe | Warunki finansowe
Nabór do Studium Oficerskiego w 2018 r. | Nabór na studia stacjonarne w 2018 r.

Nabór na studia medyczne w 2018 r. | Postępowanie kwalifikacyjne

Wykaz akademii i szkół | Wykaz aktów prawnych
| Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych |

Służba kandydacka - informacje podstawowe

Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego.

Osoby, które są zainteresowane zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych mogą ubiegać się o przyjęcie do akademii wojskowej, wyższej szkoły wojskowej lub studium oficerskiego.

O przyjęcie do szkoły wojskowej może ubiegać się osoba:

 1. niekaralna sądownie;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie;
 3. posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 4. mająca ukończone 18 lat;
 5. posiadająca wykształcenie:
        - średnie do Szkół Podoficerskich
        - średnie z maturą do Wyższych Szkół Oficerskich,
        - wyższe do Studium Oficerskiego (studia II stopnia).

Osoba powołana do służby kandydackiej w uczelni wojskowej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł podchorążego. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym.

Studia trwają do 5 lat w zależności od uczelni wojskowej. Natomiast szkolenia wojskowe w studium oficerskim odbywają się w systemie 3-miesięcznym; 12-miesięcznym - w zależności od kierunku kształcenia.

Podczas studiów w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują:
 • bezpłatne wyżywienie,
 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • umundurowanie,
 • uposażenie
Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski - podporucznika (podporucznika marynarki) i powołaniem do zawodowej służby wojskowej (stałej lub kontraktowej) w korpusie oficerów zawodowych:
 • do służby stałej - na czas nieokreślony,
 • do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie,
 
Warunki finansowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Żołnierzom pełniącym służbę kandydacką przysługuje uposażenia zasadnicze w stawce miesięcznej, których wysokość zależy procentowo od wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (obecnie 3200 zł).


 

Nabór do Studium Oficerskiego w 2018 r. 

W 2018 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (studium oficerskie) prowadzą następujące uczelnie wojskowe:
Nabór prowadzony jest w następujących terminach:
 • do 19 stycznia 2018r.
3 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa.
 • do 15 maja 2018r.
12 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: pancerno-zmechanizowana na potrzeby WOT, eksploatacji systemów łączności, logistyki, obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowa, orkiestr
i zespołów estradowych, ochrony przeciwpożarowej, meteorologiczna.
O przyjęcie na w/w uczelnie mogą ubiegać się:
 • absolwenci uczelni posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia , niebędący żołnierzami zawodowymi.
 • podoficerowie zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach i w specjalnościach przydatnych w określonym korpusie osobowym, albo posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych i kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.
Absolwenci uczelni, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych, niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych - ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:
 • wniosek,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych,
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez uczelnię w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 

Nabór na studia stacjonarne w 2018 r.

Absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości mogą rozpocząć naukę na jednej z następujących uczelni wojskowych:
Kandydaci ubiegający się o kształcenie w uczelni wojskowej na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich mogą złożyć wniosek do rektora - komendanta uczelni wojskowej w terminie do 31 marca 2018 r.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.   

Nabór na studia medyczne w 2018r.

W 2018 roku Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu przeprowadzi nabór na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi: wydział wojskowo - lekarski, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej,
 • niekarana sądownie,
 • posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych,
 • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo – lekarskiego, kierunek lekarski,
 • posiada co najmniej 18 lat.
Osoby starające się o przyjęcie na w/w kierunek studiów są zobowiązane w terminie do 15 maja 2018 roku:
 1. dokonać rejestracji na stronie internetowej AWL we Wrocławiu,
 2. dokonać rejestracji na stronie internetowej Uniwerystetu Medycznego w Łodzi (w momencie uruchomienia rekrutacji),
 3. złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:
 • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w ramach limitu miejsc  Ministra Obrony Narodowej,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), 
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
Podstawą przyjęcia na pierwszy rok w/w studiów jest pozytywne zaliczenie I etapu postępowania rekrutacyjnego w AWL we Wrocławiu oraz pozytywna decyzja o przyjęciu na Wydział wojskowo lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do służby kandydackiej w korpusie osobowym medycznym, m.in. terminy składania wniosków i ich wzory oraz zasady postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronach internetowych:
  Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

UNIWERSYTET MEDYCZNY

ul. Kościuszki 4
90-419 ŁÓDŹ,
www.umed.lodz.pl

 

   

Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne w szkołach - ma charakter konkursowy i obejmuje:
 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego;
 • rozmowę kwalifikacyjną;
 • analizę ocen na świadectwie.
Podstawą przyjęcia do szkoły wojskowej, z uwzględnieniem limitów miejsc, jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego.

 
Nabór do szkoły Podoficerskiej

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
im. gen. bryg. Franciszka Seweryna WŁADA
ul. Wojska Polskiego 86/90
61-716 POZNAŃ
www.spwl.wp.mil.pl
Wykaz akademii i szkół

AKADEMIA  WOJSK LĄDOWYCH

im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109,
51 - 150 Wrocław
www.awl.edu.pl


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303 Nr 12,
08 - 521 Dęblin
wsosp.deblin.pl


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
ul. Gen. Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
ul. Inż. Jana Śmigowicza 69,
81 - 103 Gdynia
www.amw.gdynia.pl

 

Wykaz aktów prawnych

Szczegółowe informacje dotyczące służby kandydackiej określa:
 1. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r. /Dz.U. z 2016 poz. 1726 z póź. zm./
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych /Dz.U. 2014 poz. 1627/
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych /Dz.U. 2017 poz. 71/
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2011 r. zm. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką /Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 990 /
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. /Dz. U. 2016 poz 2278/