Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 
Kwalifikacje do Służby Przygotowawczej | Informacje podstawowe | Akty prawne |
Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej |
Regulamin naboru do Służby Przygotowawczej

Osoby z terenu administrowanego przez WKU (pow. brzeski, bocheński, dabrowski i tarnowski oraz miasta Tarnowa)  proszone są o zgłoszenie się w WKU w Tarnowie lub kontakt telefoniczny (26) 113 86 85, tel. kom. 693 350 174, pozostałe osoby uprasza się o kontakt z macierzystym WKU.

WAŻNA INFORMACJA !!
07 maja 2018r. rusza kolejny turnus służby przygotowawczej, który będzie realizowany na potrzeby korpusu szeregowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem takiej formy służby wojskowej
złoż jak najszybciej wniosek wraz z wymaganymi dokumentami o powołanie
do służby przygotowawczej do Wojskowego Komendata Uzupełnień
w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 11

szczegółowej informacje w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie
oraz pod numerami telefonów:
261138685 lub 261138683

 

TURNUSY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2018r.


TURNUS

TERMIN
KORPUS
I od dnia  08.01.2018r.
do dnia  06.07.2018r.
OFICERÓW - ZAKOŃCZONO
I od dnia  01.02.2018r.
do dnia  29.06.2018r.
PODOFICERÓW - ZAKOŃCZONO
II od dnia  03.07.2018r.
do dnia  30.11.2018r.
PODOFICERÓW
I od dnia 08.01.2018r.
do dnia 27.04.2018r.
SZEREGOWYCH - ZAKOŃCZONO
II od dnia 07.05.2018r.
do dnia 31.08.2018r.
SZEREGOWYCH
III od dnia 04.09.2018r.
do dnia 21.12.2018r.
i
od dnia 25.09.2018r.
do dnia 21.12.2018r.
SZEREGOWYCH

 

 

Opracowała: spec. Sylwia Bilińska-Kogut
Data utworzenia: 20-09-2011r.
Zmodyfikowała: insp. Mirosława Andrusiewicz
Data modyfikacji: 22-01-2018 r.

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 

 • nie karana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek - co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie:
  1. co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  2. co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  3. co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje.

Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. Poz. 262 oraz z 2014 r. poz 1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufania w rozumieniu art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. Poz. 1114 j.t.).
(NIE PRZESYŁAĆ WNIOSKU POPRZEZ E_MAIL)

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. odpis albo, po uzyskaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone szkolenie;
 2. odpis albo, po uzyskaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kurów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenie o prawie wykonywania zawody;
 3. Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów;
 4. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów, okazuję się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.

Powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach, może nastąpić, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie do tej służby warunkuje jej ukończenie w trakcie studiów.

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej obejmuje:

 1. analizę złożonych dokumentów, zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 2. sprawdzenie przez wojskowego komendanta uzupełnień w trybie zapytania o udzielenie o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej była karana za przestępstwo umyślne - jeżeli zachodzi taka konieczność;
 3. rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nie posiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej,  wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

  1. Wojskowej Komisji Lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
  2. w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;
  3. wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

 1. wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;
 2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 1. na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczniu lub kwietniu;
 2. na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: lutym lub lipcu;
 3. na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w miesiącach: styczniu, kwietniu, maju, lipcu, we wrześniu lub w październiku;
 4. na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach - w lipcu;

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów - uczelnie wojskowe;
 2. podoficerów - szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych - ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 • oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego,  tj. 1740 zł brutto;
 • podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego,  tj. 1160 zł brutto;
 • szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego,  tj. 870 zł brutto.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 1. dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
 2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
 3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Informacje dotyczące  naboru ochotników do służby przygotowawczej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tarnowie ul Dąbrowskiego 11, w pokoju nr 106 lub pod nr tel. (26) 113 86 85

Akty prawne
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1430 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz.U. z  2010 r., nr 41, poz. 241)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015r. poz. 449)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2012 r. poz. 598)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej (Dz. U. z 2015r. poz. 417)