Strona Główna BIP Strona Główna
Status
 

Jak uzyskać status Weterana?

Status weterana przyznaje, na wniosek żołnierza, Minister Obrony Narodowej.

Podstawą ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

  • wniosek o przyznanie statusu weterana - (wzór wniosku>>>)
  • zaświadczenie wydane odpowiednio przez *:
  • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;
  • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
* w przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa;
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).

Przeczytaj Jak uzyskać zaświadczenie z KRK>>>

 

Wniosek wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy wysłać na adres:

 

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa  1
00-909 Warszawa

 

Dokumentem potwierdzającym status weterana jest legitymacja weterana wydana przez Ministra Obrony Narodowej.


Legitymację wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.


 

Nie trzeba składać dodatkowych wniosków po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu weterana.

Legitymacja przesyłana jest pocztą.

 

 

źródło: http://www.centrum-weterana.mon.gov.pl